[Portfolio 2018-01] Exploded
[Portfolio 2017-12] Birthday card
[Portfolio 2017-12] Sound
[Portfolio 2017-11] Cat
[Portfolio 2017-10] United and divided
[Portfolio 2017-10] Furious
[Portfolio 2017-10] Creativity
[Portfolio 2017-10] Filthy
[Portfolio 2017-09] Mediocrity digitized
[Portfolio 2017-09] Mediocrity
[Portfolio 2017-09] Excellence
[Portfolio 2017-08] Flattery